top of page

עריכת 

לשון

נעים להכיר. שמי דוד הרבנד, אני עורך לשון מוסמך האוניברסיטה העברית (בעל תואר ראשון ושני בלשון העברית, במגמת עריכת לשון), עורך ספרי מחקר באקדמיה ללשון העברית וספרים רבים נוספים בהוצאות מובילות. 

בעריכה הלשונית אני משתדל לשמר את לשונו הייחודית של הכותב ולהציע תיקונים ושיפורים רק במידת הצורך. עם זאת, אני מאמין שעריכה לשונית חורגת מגבולות התקינות הרשמית של המילה והמשפט; עריכה יסודית מביאה בחשבון גם היבטים של היגיון ובהירות הניסוח. בשורה התחתונה, חשוב לי לוודא שהטקסט משרת בצורה הטובה ביותר את התוכן.

 

אלה כמה מן הספרים שערכתי לשונית בשנים האחרונות.

bottom of page